UHERSKÉ HRADIŠT� & BRNO A OKOLÍ !
 
P�epis 8 a 16mm film� :

Vlastníte staré standartní a super 8mm filmy a nov� také zvukové i n�mé 16mm filmy? Tak tato slu�ba je ur�ena práv� pro Vás!
 
Film je promítán na matnici a p�es zrcadlo a speciální �o�ku, která potla�uje �havý st�ed �árovky
projektoru je snímán digitální 3CCD videokamerou, odtud je signál veden p�ímo do PC, kde
m��e být libovoln� zpracován,nebo p�ímo ulo�en ve formátu MPEG2 a následn� vypálen na DVD
nebo BD.Samoz�ejm� na t�chto formátech je zárove� vytvo�eno menu s popisy jednotlivých film�.
 
 
Cena : p�epis filmu 1minuta 8mm=10,50 K�
                                            16mm=17K� minimální cena jedné zakázky 250K�
 

audio dabing,titulky,st�ih: 1hod. práce 300,- K�
 
 
ukázka 8mm 720x 576 7sec.prokládaný 1968.mpg(4MB)
 
ukázka 8mm 720 x 576 20sec.prokádaný  1945.mpg(10MB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Skenování diapozitiv�:

Vaše cenné diapozitivy, ale i negativy nebo fotografie jsme schopni zdigitalizovat a to v rozlišení a� 4800 dpi. v�etn� r�zných digitálních úprav, jako je odstran�ní škrábanc�, nebo r�zné retuše  a renovace.

ukázka diapozitiv 2400 dpi:

 
     
 
Po odstran�ní škrábanc�:

     

Cena za skenování diapozitiv� :

1200 dpi: 4K� ks
2400 dpi: 6K� ks
4800 dpi  8K� ks
odstran�ní škrábanc� + 1,50,K�
ostatní práce dle náro�nosti cena za 1 hodinu práce je 300,-K�, u sken� ú�tujeme po 15. minutách.
 
© RADEK POCHYLÝ VIDEO
tel.:608 717 594 nebo BRNO tel.: 773 521 918 vehotoho@seznam.cz
e-mail: rp@rpvideo.cz